Algemene voorwaarden

BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

  • Annulering: Het herroepen of ontbinden van een boeking
  • Reisorganisator: Boerderij de Boeren Biezen
  • Huurder: Een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis huurt of wenst te gaan huren.
  • Medehuurders: Degene die samen met (hoofd)huurder in het vakantiehuis verblijft
  • Consument: Een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  • Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde huurder.
  • Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur heeft aangeboden.
  • Reissom: De vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van een vakantieverblijf
  • Verblijf: Het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met, leveringen en diensten die door Boerderij de Boeren Biezen worden aangeboden. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Boerderij de Boeren Biezen. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger langs elektronische weg een bevestiging. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden. De boeking is pas geldig is als het voorschot of het volledige bedrag is over gemaakt

Artikel 3. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Boerderij de Boeren Biezen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 4. Herroeping aanbod

Het aanbod van Boerderij de Boeren Biezen is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping wordt zo spoedig mogelijk na berichtgeving bekend gemaakt waarna Boerderij de Boeren Biezen de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod doet.

Artikel 5. Aanmelder

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De aanmelder dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de huurder(s) enerzijds en Boerderij de Boeren Biezen anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) medehuurders is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 6. Informatie van derden

Boerderij de Boeren Biezen draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 7. Prijzen en tarieven

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan vermeld op de website van Boerderij de Boeren Biezen.
Er geldt een toeristen belasting, contant bij aankomst.
Een voorschot van 75 euro

Artikel 8. Betaling

Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk 3 weken voor aankomstdatum zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Boerderij de Boeren Biezen. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daardoor of namens Boerderij de Boeren Biezen schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Boerderij de Boeren Biezen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Indien de overeenkomst binnen 3 weken voor aankomstdatum tot stand komt, moet de gehele reissom ineens worden voldaan.

Artikel 9. Wijzigingen door de huurder

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger een voorstel tot wijziging indienen bij Boerderij de Boeren Biezen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt en de eventuele annuleringkosten in acht worden genomen. Wijziging van de vertrekdatum kan worden beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringskosten van toepassing zijn.

Artikel 10. Annuleringskosten

Bij annulering bestaan de kosten uit een vast bedrag van € 35,- plus de volgende kosten afhankelijk van de periode vóór de aankomstdatum: Bij annulering meer dan 12 maanden vóór de aankomstdatum: 10 % van de reissom. Bij annulering meer dan 6 tot 12 maanden vóór de aankomstdatum: 30 % van de reissom. Bij annulering 4 tot 6 maanden vóór de aankomstdatum: 70 % van de reissom. Bij annulering binnen 2 tot 4 maanden vóór de aankomstdatum: 80 % van de reissom. Bij annulering binnen 2 maanden tot 7 dagen voor de aankomstdatum: 95 % van de reissom. Bij annulering binnen 7 dagen voor de aankomstdatum: 100 % de reissom.

Artikel 11. Wijziging door de reisorganisator

Het aanbod van Boerderij de Boeren Biezen is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. In dit geval zal Boerderij de Boeren Biezen een alternatief aanbod aan de reiziger aanbieden. Hierbij wordt er gezocht naar een gelijkwaardige accommodatie.

Artikel 12. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Reisorganisator

Boerderij de Boeren Biezen is jegens huurder niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of informatie waarin zij afhankelijk zijn van derden in de berichtgeving naar huurder toe. Boerderij de Boeren Biezen is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering. Indien Boerderij de Boeren Biezen jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 13. Borgsom

De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service- en extra schoonmaakkosten (door nalatigheid) afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder terugbetaald. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden.

Artikel 14. Aankomst en vertrektijden

De huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 15.00 en 21.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken. De huurder dient, tenzij anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. Boerderij de Boeren Biezen is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op huurovereenkomst is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.
Vertrek of uitchecken uiterlijk 10 uur, tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 15. Schade

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door Boerderij de Boeren Biezen of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Artikel 16. Gebruik vakantiehuis

Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Verhuurder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/verhuurder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. De huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Artikel 17. Betrouwbaarheid Informatie

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door Boerderij de Boeren Biezen geselecteerd. Boerderij de Boeren Biezen staat in voor de juistheid van de omschrijving van het vakantiehuis, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website.

Artikel 18. Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na aankomst gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De huurder dient de tekortkoming in eerste instantie kenbaar te maken de betrokken eigenaar/verhuurder. Klachten na (vroegtijdig) vertrek zonder voorgaand overleg met Boerderij de Boeren Biezen vrijwaren de eigenaar/verhuurder en Boerderij de Boeren Biezen van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie dan ook tenzij door Boerderij de Boeren Biezen tenzij anders bepaald wordt.

Artikel 19. Overmacht

Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.